]
תנאי שימוש

הגלישה לאתר ("האתר") של דע קדם פרוייקטים (1987) בע"מ ("דע-קדם") מתאפשרת בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). קראו בעיון את תנאי השימוש. כניסה לאתר ושימוש במידע ובנתוניו המוצעים בו ("המידע") מהווה הסכמתכם לתנאי השימוש
 1. דפי האתר וכל המידע בו הינם רכושה של דע-קדם.
 2. לדע-קדם זכויות במידע לרבות זכויות הפצה וזכויות בכל קניין רוחני אחר באתר אלא אם נאמר אחרת, בין היתר בסימנים והשמות המופיעים באתר ואין לעשות בהם כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות של דע-קדם בקניין סימנים אלה.
 3. האתר בכללותו, דפי האתר וכל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותכם כמו שהם as is נכון לרגע זה.
 4. אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה.
 5. דע-קדם אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לכם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה.
 6. עליכם מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכת המצויה אצלכם. דע קדם תהיה פטורה מכל אחריות בקשר לכך.
 7. אין דע קדם אחראית באופן כלשהו לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרמו כתוצאה מהסתמכות בלעדית על המידע המוצג באתר זה.
 8. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבובי הגהה, ניסוח, טעויות, אי דיוקים וכיו"ב. דע קדם לא תהיה אחראית לנזק שנגרם ו/או שייגרם לכם או לצד ג' כלשהו עקב כך ודע קדם לא תישא בכל תוצאה או הוצאה שהיא בעניין זה.
 9. מובהר כי במקרה של מחלוקת או סתירה בין המידע כפי שהוא מופיע מעת לעת באתר דע קדם ו/או במסמכים המוצגים באתר לבין האמור במסמכי דע קדם או במסמכים אשר בשימוש דע קדם יקבע האמור במסמכי דע קדם.
 10. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י דע קדם אלא בידי גורמים אחרים. אם לדע קדם שליטה על - או קשר עם אתרים אלה, ואין דע קדם נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם, ו/או לפעילות באתרים אלה ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה.
 11. ידוע לי כי המידע הנמסר על ידי באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של דע קדם וכי דע קדם עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותי באתר ואני מסכים לכך.
 12. אין האמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת ביני לבין דע קדם. על המידע המצוי באתר והשימוש בו חלים דיני מדינת ישראל.
תשומת לבכם לכך שייתכן שהשימוש במידע, הסתמכות עליו ופעולה לפיו, עלולים להיות מוגבלים ואף בלתי חוקיים לפי דיני מדינות שונות ולכן יש לבדוק, קודם השימוש במידע אם לפי הדין החל, ניתן להשתמש במידע ומהי מידת השימוש המותרת.